Visby domkyrka

Visby domkyrka

Under 2013–2014 har en omfattande restaurering av Visby domkyrka S:ta Maria gjorts med Byggnadshyttan som generalentreprenör. Arbetena fortsätter och beräknas bli klara under 2015.

De första etapperna av restaureringen omfattade fasadarbeten på kyrkans östra, norra och delar av den västra fasaden. Till största delen rör det sig om rengöring av murverken samt lagning och utbyte av fogbruk. De vid 1980-talsrestaureringen tillkomna underhållsvagnarna på tegeltaken har avlägsnats. Interiören i stora kyrkorummet, vars väggar och valv var kraftigt nedsvärtade, har gjorts rena, och el- och värmesystemen har setts över och kompletterats. I sakristian har ett nytt ventilationssystem installerats och körsalen i övervåningen har byggs om för att bättre passa den nuvarande verksamheten. På vinden har ett klimatstyrt förvaringsrum för delar av kyrkans innehav av textiler inrättats.

Arbetena under 2015 omfattar åtgärder på den södra och resterande delar av den västra fasaden, samt med en invändig rengöring av Stora kapellet. En ny orgelläktare kombinerad med ett förrådsutrymme kommer också att byggas i kapellet.